Biuletyn Informacji Publicznej

Tarnowski Organizator Komunalny

Tarnowski Organizator Komunalny
przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej ZDiK

Tarnowski Organizator Komunalny

Tarnowski Organizator Komunalny

Prawo

Zarządzenia Dyrektora TOK:

2015 r., 2014 r., 2013 r.

Zarządzenia Dyrektora ZKM w Tarnowie:

2012 r., 2011 r., 2010 r., 2009 r., 2008 r., 2007 r., 2006 r., 2005 r., 2004 r., 2003 r., 2002 r., 2001 r., 2000 r.

Akty prawne dotyczące TOK:

Uchwała Nr XXVI/368/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 27 września 2012 r. w sprawie przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Zarząd Komunikacji Miejskiej w Tarnowie w jednostkę budżetową pod nazwą Tarnowski Organizator Komunalny oraz statut TOK

Uchwała Nr XX/277/2008 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 27 marca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą Zarząd Komunikacji Miejskiej

Uchwała Nr XV/411/2000 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 13 lipca 2000 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą Zarząd Komunikacji Miejskiej w Tarnowie

Zarządzenie nr 8 Dyrektora TOK w sprawie zatwierdzenia Regulaminu ogranizacyjnego Tarnowskiego Organizatora Komunalnego

Regulamin organizacyjny TOK

Akty prawne z zakresu komunikacji miejskiej:

Regulamin obsługi podróżnych oraz przewozu osób i rzeczy w tarnowskiej komunikacji miejskiej

Uchwała nr LVII/694/2014 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 11 września 2014 r. w sprawie przyjęcia Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Miasta Tarnowa z powierzonym zadaniem organizacji publicznego transportu zbiorowego na mocy porozumień między gminami

Uchwała nr XXVIII/403/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich

Uchwała Nr IX/96/2011 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej w odniesieniu do gminnego regularnego przewozu osób

Uchwała nr LIX/706/2014 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie określenia przepisów porządkowych w odniesieniu do gminnego regularnego przewozu osób

Akty prawne z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Ustawa z dnia 17 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

Ustawa z dnia 25 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

Uchwała Nr XXVIII/395/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie miasta Tarnowa, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Uchwała Nr XXVIII/399/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Uchwała Nr XXVIII/400/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XXVIII/401/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie podziału obszaru Gminy Miasta Tarnowa na sektory

Uchwała nr XLVI/622/2014 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 24 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Tarnowa

Uchwała Nr XXVIII/396/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Tarnowa

Uchwała nr XLVI/623/2014 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 24 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Uchwała Nr XXXIII/492/2013 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 28 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Uchwała Nr XXVIII/397/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Uchwała nr XLVII/642/2014 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 10 kwietnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawek opłaty za pojemniki

Uchwała Nr XXXVI/514/2013 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 23 maja 2013 r. zmieniajaca uchwałe w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawek opłaty za pojemniki oraz uchwałę w sprawie przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Zarząd Komunikacji Miejskiej w Tarnowie w jednostkę budżetowa pod nazwą Tarnowski Organizator Komunalny oraz upoważnienia dyrektora Tarnowskiego Organizatora Komunalnego do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

Uchwała Nr XXVIII/398/2012 Rady miejskiej w Tarnowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawek opłaty za pojemniki

 


 

data modyfikacji – 19.02.2015 r.
data modyfikacji – 19.01.2015 r.
data modyfikacji – 27.10.2014 r.
data modyfikacji – 25.09.2014 r.
data modyfikacji – 15.09.2014 r.
data modyfikacji – 27.08.2014 r.
data modyfikacji – 26.08.2014 r.
data modyfikacji – 14.08.2014 r.

 


 

Informacje powiązane:

» Zarządzenia Dyrektora TOK – rok 2015
» Zarządzenia Dyrektora TOK – rok 2014
» Zarządzenia Dyrektora TOK – rok 2013
» Zarządzenia Dyrektora ZKM – rok 2012
» Zarządzenia Dyrektora ZKM – rok 2011
» Zarządzenia Dyrektora ZKM – rok 2010
» Zarządzenia Dyrektora ZKM – rok 2009
» Zarządzenia Dyrektora ZKM – rok 2008
» Zarządzenia Dyrektora ZKM – rok 2007
» Zarządzenia Dyrektora ZKM – rok 2006
» Zarządzenia Dyrektora ZKM – rok 2005
» Zarządzenia Dyrektora ZKM – rok 2004
» Zarządzenia Dyrektora ZKM – rok 2003
» Zarządzenia Dyrektora ZKM – rok 2002
» Zarządzenia Dyrektora ZKM – rok 2001
» Zarządzenia Dyrektora ZKM – rok 2000