Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w systemie monitoringu wizyjnego Inteligentnego Systemu Transportu (ITS) w Tarnowie

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych systemu monitoringu wizyjnego ITS w ramach obszaru dróg publicznych jest Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie, ul. Bernardyńska 24, 33-100 Tarnów – reprezentowany przez Dyrektora Zarządu Dróg i Komunikacji w Tarnowie
  2. Kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest poprzez adres e-mail: iod@zdik.tarnow.pl lub przez adres administratora wskazany powyżej;
  3. Monitoring stosowany jest w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa oraz ochrony mienia w związku z art. 6 ust. 1 lit. e RODO i na podstawie art. 9a oraz 50 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, a także w celu zmniejszenia zatorów, ograniczenia emisji zanieczyszczeń, zwiększenia efektywności energetycznej transportu, osiągnięcia wyższych poziomów bezpieczeństwa i ochrony użytkowników ITS, w tym szczególnie zagrożonych uczestników ruchu drogowego – na podstawie art. 43a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych;
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty świadczące na podstawie umów serwisowych wsparcie techniczne systemu monitoringu wizyjnego oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa;
  5. Zapisy z monitoringu przechowywane są przez 30 dni z wyjątkiem sytuacji, w których nagrania zostały zabezpieczone, zgodnie z odrębnymi przepisami.
  6. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo, na zasadach przewidzianych w RODO: żądania dostępu do danych osobowych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania oraz prawo do sprzeciwu; Administrator w przypadku realizowania praw może w uzasadnionych przypadkach żądać dodatkowych informacji niezbędnych do identyfikacji osoby fizycznej oraz potwierdzenia tożsamości osoby, której dane dotyczą (art. 12 ust. 6 RODO);
  7. Przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych;
  8. Zarejestrowane dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.