Biuletyn Informacji Publicznej

Tarnowski Organizator Komunalny

Tarnowski Organizator Komunalny
przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej ZDiK

Tarnowski Organizator Komunalny

Tarnowski Organizator Komunalny

Instrukcja korzystania z BIP

Dostęp do informacji publicznej – informacje ogólne

Informacja publiczna – przepisy prawa:

 1. Art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483).
 2. Ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) – zwana dalej udip.
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. Nr 10, poz. 68).

Informacja publiczna – podstawowe definicje:

 1. Informacja publiczna to zgodnie z art. 1 ust. udip każda informacja o sprawach publicznych. Zakres informacji precyzuje rozdział 2 udip.
 2. Biuletyn Informacji Publicznej (zwany dalej BIP) to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej (art. 8 udip), na których zostaje udostępniona informacja publiczna przez podmioty zobowiązane do udostępniania tej informacji. BIP, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 udip stanowi podstawowy sposób udostępniania informacji publicznej.

Formy udostępniania informacji publicznej

Informacja publiczna udostępniana jest poprzez:

 1. publikację informacji na stronach BIP (art. 7 ust. 1 pkt 1 udip);
 2. udzielanie informacji na wniosek lub niezwłoczne w formie ustnej lub pisemnej bez wniosku (art. 10 udip);
 3. wstęp na posiedzenia organów kolegialnych pochodzących z powszechnych wyborów (art. 7 ust. 1 pkt 3 udip);
 4. wyłożenie/wywieszenie informacji w miejscach ogólnie dostępnych lub zainstalowanie urządzeń umożliwiających zapoznanie się z informacją w miejscach ogólnodostępnych (art. 11 udip).

Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej.

Odmowa udzielenia informacji może nastąpić jedynie ze względu na jej niejawność (ochrona danych osobowych, prawo do prywatności, tajemnica państwowa, służbowa, skarbowa, bankowa, statystyczna, tajemnica zawodowa i inne tajemnice prawnie chronione) oraz ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy (art. 5 udip). Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa. Odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej. Odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni (art. 16, ust. 2, pkt 1 udip).

Przepis art. 23 udip przewiduje grzywnę, karę ograniczenia lub pozbawienia wolności do roku dla tego kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie udostępnia informacji publicznej.

Korzystanie z BIP Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie

Na każdej stronie serwisu po lewej stronie ekranu znajduje się menu związane z udostępnianymi informacjami, podzielone na następujące działy tematyczne:

 1. Podstawowe dane podmiotu – podstawowe dane teleadresowe Tarnowskiego Organizatora Komunalnego, numery NIP, REGON.
 2. Godziny pracy TOK – informacja o godzinach pracy TOK oraz Kasy biletowej TOK.
 3. Struktura organizacyjna – schemat struktury organizacyjnej TOK.
 4. Prawo – statut jednostki, regulamin organizacyjny, przepisy porządkowe, zarządzenia, regulaminy, uchwały dotyczące działalności TOK.
 5. Finanse i majątek – dokumenty związane z majątkiem, dochodami i wydatkami TOK w poszczególnych latach.
 6. Dokumenty kontroli – informacje o kontrolach przeprowadzonych w TOK przez jednostki zewnętrzne.
 7. Baza osób – informacje teleadresowe stanowisk zajmowanych przez poszczególne osoby oraz oświadczenia majątkowe osób zobowiązanych do ich składania.
 8. Tablica ogłoszeń – ogłoszenia i komunikaty urzędowe, aktualności, konsultacje społeczne, nabór na wolne stanowiska pracy, zamówienia publiczne.
 9. Ogłoszenia na podstawie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym – wykaz ogłoszeń opublikowanych na podstawie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.
 10. Konsultacje społeczne – dokumenty podlegające konsultacjom społecznym.
 11. Zamówienia publiczne – bieżące i zakończone postępowania.
 12. Nabór na wolne stanowiska pracy – informacje o prowadzonych naborach na wolne stanowiska urzędnicze oraz wyniki tych postępowań.
 13. Rejestry, ewidencje, archiwa – informacje o sposobie udostępniania prowadzonych rejestrów, ewidencji i archiwów.
 14. Jak załatwić sprawę – opis sposobu załatwiania spraw w TOK oraz w Kasie biletowej TOK.
 15. Dziennik Ustaw, Monitor Polski i inne – zgodnie z ustawą z dnia 10 września 2009 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 190, poz. 1473) opublikowane zostały linki do stron Rządowego Centrum Legislacji. Dodatkowo opublikowany jest również link do strony Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, zawierającej teksty Dziennika Urzędowego Województwa Małopolskiego.
 16. Instrukcja korzystania z BIP – opis sposobu udostępniania informacji publicznej.
 17. Redakcja strony podmiotowej – wykaz osób odpowiedzialnych za publikowanie informacji na stronie BIP oraz dane teleadresowe tych osób.
 18. Rejestr zmian – dziennik zmian w treści informacji publicznych udostępnianych w BIP, wyświetla wszystkie dokonane zmiany, rejestr zmian prowadzony od grudnia 2008r.
 19. Statystyki odwiedzin strony BIP TOK od grudnia 2008 r.

 

Uwaga do pkt 18 i 19:

ze względu na zmianę systemu obsługującego BIP, rejestr zmian oraz statystyki odwiedzin w okresie od 1 sierpnia 2003r. do grudnia 2008 r. dostępne są w formie kserokopii w siedzibie TOK.

 1. Mapa serwisu – mapa strony BIP TOK.
 2. Plany, strategie –plany i dokumenty strategiczne dotyczące działalności TOK.
 3. Informacje o środowisku i jego ochronie – zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227).

W każdej chwili można powrócić do strony głównej BIP TOK poprzez pierwszy (od góry) element menu BIP TOK.

 


 

data modyfikacji – 27.10.2014 r.
data modyfikacji – 19.08.2014 r.
data modyfikacji – 18.08.2014 r.
data modyfikacji – 14.08.2014 r.