Biuletyn Informacji Publicznej

Tarnowski Organizator Komunalny

Tarnowski Organizator Komunalny
przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej ZDiK

Tarnowski Organizator Komunalny

Tarnowski Organizator Komunalny

TOK - 271/8/2013

Tarnów: Dostawa oprogramowania wraz z serwerem do obsługi odbioru odpadów komunalnych na potrzeby zarządzania systemem gospodarki komunalnej w 31 gminach będących partnerami porozumienia.
Numer ogłoszenia: 261048 – 2013; data zamieszczenia: 04.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES: Tarnowski Organizator Komunalny , ul. Bernardyńska 24, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 14 6888630, 6888631, faks 14 6888631.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tok.tarnow.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oprogramowania wraz z serwerem do obsługi odbioru odpadów komunalnych na potrzeby zarządzania systemem gospodarki komunalnej w 31 gminach będących partnerami porozumienia..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa oprogramowania wraz z serwerem do obsługi odbioru odpadów komunalnych na potrzeby zarządzania systemem gospodarki komunalnej w 31 gminach będących partnerami porozumienia..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie 20% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.00.00.00-8, 48.82.00.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie analizy treści oświadczenia, o którym mowa w pkt. III.4.1.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie analizy treści oświadczenia, o którym mowa w pkt. III.4.1.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie analizy treści oświadczenia, o którym mowa w pkt. III.4.1.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie analizy treści oświadczenia, o którym mowa w pkt. III.4.1.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie analizy treści oświadczenia, o którym mowa w pkt. III.4.1.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu w oryginale pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Dokument taki należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Kilku wykonawców może złożyć ofertę wspólną. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu wspólnie lub reprezentowania w postępowaniu i zawarcia wspólnie umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania wykonawców występujących w postępowaniu wspólnie powinien jednoznacznie określać: – kto został ustanowiony pełnomocnikiem, – wykonawców, którzy ubiegając się o zamówienie ustanowili pełnomocnika, – zakres umocowania, – postępowanie, do którego pełnomocnictwo się odnosi. Dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnika należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Wykonawcy, występujący wspólnie składają jedną ofertę, przy czym wymagane dokumenty i oświadczenia wskazane w pkt III.4.2 tiret drugie oraz w pkt III.4.4 składa każdy z wykonawców. Oświadczenia określone w pkt III.4.1 oraz III.4.2 tiret pierwsze składa każdy z członków konsorcjum lub Pełnomocnik w imieniu konsorcjum. Wykonawcy składający wspólną ofertę ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie zobowiązania.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tok.tarnow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba Zamawiającego: Tarnowski Organizator Komunalny, ul. Bernardyńska 24, 33-100 Tarnów, pokój nr 201..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.07.2013 godzina 09:00, miejsce: siedziba Zamawiającego: Tarnowski Organizator Komunalny, ul. Bernardyńska 24, 33-100 Tarnów, pokój nr 201.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. Zamawiający nie przewiduje istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 w ramach działania 4.2 Wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami procesu realizacji NSRO w ramach Konkursu dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego oraz zrzeszeń jednostek samorządu terytorialnego na działania wspierające podnoszenie dostępności, jakości i efektywności usług publicznych ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa oprogranowania do obsługi odbioru odpadów komunalnych na potrzeby zarządzania systemem gospodarki komunalnej w 31 gminach będących partnerami porozumienia..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa oprogramowania do obsługi odbioru odpadów komunalnych na potrzeby zarządzania systemem gospodarki komunalnej w 31 gminach będących partnerami porozumienia, a w szczególności: 1. dostarczenie i wdrożenie oprogramowania wraz z dokumentacją techniczną wg specyfikacji zawartej w załączniku do umowy; 2. instalacja i konfiguracja oprogramowania; 3. udzielenie licencji zgodnie z zapisami umowy; 4. przeprowadzenie niezbędnych szkoleń w zakresie obsługi oprogramowania w wyznaczonym w umowie terminie; 5. serwis techniczny i pakiet opieki technicznej w zakresie działania oprogramowania..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):00.00.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 90.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa serwera wraz z oprogramowaniem..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa fabrycznie nowego serwera wraz z licencjonowanym oprogramowaniem..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):82.00.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

UWAGA! – zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu!!

 

Zmiana treści ogłoszenia do przetargu na

dostawę oprogramowania wraz z serwerem do obsługi odbioru odpadów komunalnych na potrzeby zarządzania systemem gospodarki komunalnej w 31 gminach będących partnerami porozumienia   

(nr postępowania: TOK – 271/8/2013)

 

Na podstawie art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Tarnowski Organizator Komunalny występujący jako Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę oprogramowania wraz z serwerem do obsługi odbioru odpadów komunalnych na potrzeby zarządzania systemem gospodarki komunalnej w 31 gminach będących partnerami porozumienia, informuje, że zmianie ulega treść ogłoszenia o zamówieniu opublikowana w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 261048-2013 z dnia 04.07.2013 r.

ZMIANY W OGŁOSZENIU:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: SEKCJA III, pkt III.2.

W ogłoszeniu jest: III.2) ZALICZKI przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

W ogłoszeniu powinno być: III.2) ZALICZKI nie przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Zmiana treści ogłoszenia (TOK – 271/8/2013) – data zamieszczenia 05.07.2013 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (TOK – 271/8/2013) – data zamieszczenia 19.07.2013 r.