Biuletyn Informacji Publicznej

Tarnowski Organizator Komunalny

Tarnowski Organizator Komunalny
przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej ZDiK

Tarnowski Organizator Komunalny

Tarnowski Organizator Komunalny

TOK - 271/20/2014

2014-10-14

Tarnów: Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego na linii komunikacji miejskiej nr 11 w Tarnowie
Numer ogłoszenia: 340412 – 2014; data zamieszczenia: 14.10.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES: Tarnowski Organizator Komunalny , ul. Bernardyńska 24, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 14 6883100; 6883101, faks 14 6883115.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.tok.tarnow.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego na linii komunikacji miejskiej nr 11 w Tarnowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego na linii komunikacji miejskiej nr 11 w Tarnowie według rozkładów jazdy określonych przez zamawiającego. Minimalny gwarantowany zakres zamówienia, tj. minimalna gwarantowana ilość kilometrów, jaką Wykonawca zobowiązany jest wykonać w okresie obowiązywania zamówienia wynosi 46 845 km. Z uwagi na zmieniający się popyt na usługi przewozowe oraz możliwość wystąpienia konieczności wprowadzenia tras objazdowych w związku z prowadzonymi remontami dróg i zdarzeniami losowymi, zamawiający, zgodnie z zapisem art. 34 ust. 5 Pzp, przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji polegającego na zwiększeniu minimalnego gwarantowanego zakresu zamówienia, tj. ilości kilometrów do wykonania w ramach realizowanego zamówienia. Przewidywane zmiany w rozkładach jazdy i wynikające z tego zmiany ilości wozokilometrów nie są zależne od zamawiającego, a wynikają ze zmieniającego się zapotrzebowania na usługi będące przedmiotem zamówienia. W związku z powyższym wprowadzone przez zamawiającego zmiany spowodują, że maksymalny możliwy zakres zamówienia z uwzględnieniem prawa opcji, tj. maksymalna ilość kilometrów, jaką wykonawca zobowiązany będzie wykonać w przypadku skorzystania przez zamawiającego z prawa opcji wynosi 51 776 km. Zakres zamówienia nie obejmuje dojazdów i zjazdów z linii. Realizacja zamówienia objętego prawem opcji stanowi uprawnienie Zamawiającego, z którego może, ale nie musi on skorzystać.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.20.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Przed upływem terminu składania ofert wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 1. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy posiadający zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wydane na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym lub licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, uznaną za równoważną wyżej wymienionemu zezwoleniu, na podstawie art. 5 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 5 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców. 2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca zobowiązany jest posiadać zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, uznaną za równoważną wyżej wymienionemu zezwoleniu, spełniające wymagania określone powyżej. 3. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie analizy treści oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i dokumentów, o których mowa powyżej i w pkt. III.4.1 tiret pierwsze.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, świadczyli należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych świadczą należycie usługę lub usługi w zakresie publicznego transportu drogowego w komunikacji miejskiej w ilości łącznie co najmniej 40 000 km. W przypadku usług pozostających w trakcie realizacji wymaga się, aby zakres usług zrealizowany do dnia składania ofert obejmował łącznie co najmniej ilości km wymienione powyżej. 2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca zobowiązany jest przedstawić wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych usług (zgodnie z powyższym zapisem) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, według wzoru określonego w SIWZ wraz z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 3. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie analizy treści oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i dokumentów, o których mowa powyżej i w pkt. III.4.1 tiret drugie.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 1. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować zapleczem technicznym w postaci autobusów w ilości zgodnej z opisem przedmiotu zamówienia i wymaganiami dot. taboru. 2. Wymagana ilość taboru do realizacji zamówienia to 3 autobusy (2 sztuki do bezpośredniej obsługi i 1 sztuka jako rezerwa taborowa). 3. Tabor do realizacji zamówienia może należeć do grup A lub B według poniższego opisu. Do obsługi całości zamówienia co najmniej 1 autobus musi należeć do grupy A, pozostałe autobusy mogą należeć do grupy A lub B. 4. Zamawiający wymaga, aby autobusy, którymi będą świadczone usługi, spełniały co najmniej następujące wymagania: a) autobusy przeznaczone do realizacji zamówienia mają spełniać wymagania polskich przepisów w sprawie dopuszczenia autobusu do ruchu (określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia – Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z późń. zm.); b) GRUPA A: parametry taboru autobusowego określone dla pojazdów zaliczonych do grupy A: – długość – maksymalnie 10 m; – liczba miejsc – nie mniej niż 50 i nie więcej niż 85 miejsc ogółem (siedzących i stojących), przy czym liczba miejsc siedzących nie może wynosić mniej niż 14 i więcej niż 50% ogólnej liczby miejsc (stojących i siedzących); – szerokość przejścia między siedzeniami – nie mniejsza niż 45 cm; – liczba drzwi pasażerskich – minimum 2 sztuki drzwi otwieranych automatycznie z kabiny kierowcy, w tym przynajmniej jedne drzwi podwójne o szerokości minimum 110 cm mierzonej na wysokości uchwytów; – kasowniki – minimum 2 sztuki kasowników elektronicznych bezkontaktowych dwufunkcyjnych, tj. kasowniki biletów elektronicznych i papierowych, współpracujące z Tarnowską Kartą Miejską i spełniających wymogi przedstawione w załączniku do SIWZ. c) GRUPA B: parametry taboru autobusowego określone dla pojazdów zaliczonych do grupy B: – długość – co najmniej 6,5 m maksymalnie 8,5 m; – liczba miejsc – nie mniej niż 30 miejsc ogółem (siedzących i stojących), przy czym liczba miejsc siedzących nie może wynosić mniej niż 11 i więcej niż 50% ogólnej liczby miejsc (stojących i siedzących); – szerokość przejścia między siedzeniami – nie mniejsza niż 45 cm; – liczba drzwi pasażerskich – minimum 2 sztuki drzwi otwieranych automatycznie z kabiny kierowcy, w tym przynajmniej jedne drzwi podwójne o szerokości minimum 110 cm mierzonej na wysokości uchwytów; – kasowniki – minimum 2 sztuki kasowników elektronicznych bezkontaktowych dwufunkcyjnych, tj. kasowniki biletów elektronicznych i papierowych, współpracujące z Tarnowską Kartą Miejską i spełniających wymogi przedstawione w załączniku do SIWZ. 5. Każdy oferowany pojazd musi być wyposażony w: a) autokomputer sterujący kasownikami i modułami łączności, spełniający wymagania oraz realizujący funkcje przedstawione w załączniku do SIWZ, b) odbiornik GPS oraz łącze przekazujące informacje o lokalizacji pojazdu na trasie do systemu informatycznego wykonawcy (systemu informacji pasażerskiej) informującego pasażerów o odjazdach on-line pojazdów z przystanków; c) system łączności z pojazdem – gwarantujący łączność z pojazdem umożliwiającą przekazywanie informacji do pojazdu i z pojazdu obsługującego linię; system ma gwarantować utrzymanie łączności kierowców autobusów z centrum dyspozycyjnym, ze służbami alarmowymi i ratunkowymi i pozwalać na łączność centrum dyspozycyjnego z grupą pojazdów będących w ruchu; d) wyświetlacze elektroniczne podające informację zewnętrzną o trasie przejazdu autobusu i numerze linii w następujący sposób: – informacja czołowa z opisem numeru linii oraz opisem słownym kierunku jazdy (minimalne wymiary gabarytowe pola wyświetlającego: 130 mm wysokość i 800 mm długość), – informacja boczna z prawej strony z opisem numeru linii oraz z opisem słownym kierunku jazdy (minimalne wymiary gabarytowe pola wyświetlającego: 130 mm wysokość i 800 mm długość), – informacja z tyłu autobusu z opisem numeru linii (minimalne wymiary gabarytowe pola wyświetlającego: 130 mm wysokość i 270 mm długość). 6. Wykonawca jest zobowiązany posiadać funkcjonujący system informowania pasażerów o rzeczywistych odjazdach pojazdów z przystanków i o standardzie pojazdów na trasie (m. in. niska podłoga, klimatyzacja), lokalizujący pojazdy na trasach linii, udostępniony bezpłatnie dla pasażerów na stronie internetowej oraz możliwy do bezpłatnego zainstalowania w urządzeniach mobilnych (dostęp on-line na urządzeniach typu smartfon, tablet itp.). 7. Wykonawca w terminie wykonania zamówienia jest zobowiązany zapewnić zamawiającemu ciągły dostęp do baz danych posiadanego systemu zarządzającego informacją w zakresie niezbędnym do przekazywania informacji o rzeczywistym czasie odjazdów pojazdów do elektronicznych tablic informacyjnych na przystankach. Udostępnione bazy danych muszą być kompatybilne z posiadanym przez zamawiającego oprogramowaniem do tworzenia rozkładu jazdy (System MUNICOM – Rozkład Jazdy MRJ++) aby zapewnić zamawiającemu stały bieżący monitoring punktualności każdego z pojazdów z wyszczególnieniem obsługiwanej linii, numeru bocznego pojazdu, numeru kursówki obsługiwanej przez pojazd, a także z możliwością odtworzenia historii przejazdu autobusów obsługujących linię komunikacji miejskiej co najmniej do 7 dni wstecz. 8. Wykonawca w terminie wykonania zamówienia jest zobowiązany zapewnić zamawiającemu ciągły dostęp do baz danych o transakcjach rejestrowanych przez kasowniki dwufunkcyjne w sposób gwarantujący kompatybilność z wdrożonym u zamawiającego systemem Tarnowskiej Karty Miejskiej. 9. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca zobowiązany jest przedstawić wykaz potencjału technicznego – narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia, spełniających warunek zgodnie z powyższymi zapisami, wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (własność, współwłasność, leasing, wynajem itp.), według wzoru określonego w załączniku do SIWZ. 10. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie analizy treści oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i dokumentów, o których mowa powyżej i w pkt. III.4.1 tiret trzecie.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie analizy treści oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. III.4.1.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie analizy treści oświadczenia o spełnianiu warunków w postępowaniu, o którym mowa w pkt. III.4.1.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

 1. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt III.4.3.1), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. 2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt III.4.2) tiret piąte i siódme składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8, 10 i 11 Pzp. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. 3. Jeżeli Wykonawca w przetargu polega na zasobach innego podmiotu w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia (niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków): – podmiot ten musi uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, ponadto z dowodów musi wynikać, że usługi wykonane lub wykonywane przez ten podmiot zostały wykonane lub są wykonywane należycie, – zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami – w szczególności przedstawia w tym celu w oryginale pisemne zobowiązanie tego/tych podmiotu/ów do oddania mu do dyspozycji wiedzy i doświadczenia jak wskazano wyżej, na okres korzystania przy wykonywaniu zamówienia. 4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu w oryginale pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 5. Zakres zobowiązania podmiotu trzeciego winien bezspornie i jednoznacznie wskazywać na zakres zobowiązania podmiotu trzeciego, tj. określać czego konkretnie zobowiązanie dotyczy oraz w jaki sposób będzie ono wykonane, w tym jakiego okresu dotyczy. W sytuacji, gdy przedmiotem udzielenia są zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielania ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia, taki dokument powinien zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia. 6. Kilku wykonawców może złożyć ofertę wspólną. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu wspólnie lub reprezentowania w postępowaniu i zawarcia wspólnie umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców występujących w postępowaniu wspólnie powinno jednoznacznie określać: – kto został ustanowiony pełnomocnikiem, – wykonawców, którzy ubiegając się o zamówienie ustanowili pełnomocnika, – zakres umocowania, – postępowanie, do którego pełnomocnictwo się odnosi. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 8. Wykonawcy, o których mowa w pkt 6 składają jedną ofertę, przy czym wymagane dokumenty i oświadczenia wskazane w pkt III.4.2) tiret drugie do siódme oraz w pkt III.4.4) składa każdy z wykonawców. Dokument wymieniony w pkt III.4.1) tiret pierwsze składa ten wykonawca, który będzie świadczył usługę zgodnie z przedmiotem zamówienia. 9. Oświadczenia określone w pkt III.4.1) oraz pkt III.4.2) tiret pierwsze składa każdy z członków konsorcjum lub Pełnomocnik w imieniu konsorcjum. 10. Warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności zostanie spełniony przez konsorcjum w przypadku gdy warunek spełni ten z członków konsorcjum, który będzie świadczył usługę zgodnie z przedmiotem zamówienia. 11. Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia zostanie spełniony przez konsorcjum w przypadku, gdy jeden z członków konsorcjum spełni warunek, bądź warunek zostanie spełniony łącznie. 12. Warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym zostanie spełniony przez konsorcjum w przypadku gdy jeden z członków konsorcjum spełni warunek bądź warunek zostanie spełniony łącznie. 13. Wykonawcy składający wspólną ofertę ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie zobowiązania. 14. Potwierdzenie wpłaty wadium albo dokument obejmujący gwarancję lub poręczenie stanowiące formę wadium wykonawca dołącza do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 85
 • 2 – Jakość świadczenia usługi przewozu – 15

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Stosownie do zapisów art. 144 ust. 1 Pzp zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy z zachowaniem poniższych warunków: 1) Warunki materialne zmiany umowy. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie § 1, 2, 5, 6, 10 o ile: a) zmiana umowy jest korzystna dla zamawiającego lub b) nastąpiła zmiana stanu prawnego w zakresie przepisów dotyczących transportu. 2) Warunki formalne zmiany umowy: a) zmiany umowy dotyczące korekty zleconych zadań (np. modyfikacja w ramach zakresu zleconych usług, w tym zlecenie dodatkowych usług, zmiany w rozkładach jazdy), stosownie do postanowień § 1 ust. 5 – 13 umowy, a także zmiany rachunku wykonawcy stosownie do § 5 ust. 9 i ust. 13 następują automatycznie i nie wymagają sporządzania aneksu do umowy; b) zmiany umowy dokonywane w innych przypadkach niż określone w lit. a następują po przeprowadzeniu między stronami negocjacji i wymagają sporządzenia aneksu z zachowaniem formy pisemnej.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tok.tarnow.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba Zamawiającego: Tarnowski Organizator Komunalny, ul. Bernardyńska 24, 33-100 Tarnów, pokój nr 201.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.10.2014 godzina 09:00, miejsce: siedziba Zamawiającego: Tarnowski Organizator Komunalny, ul. Bernardyńska 24, 33-100 Tarnów, pokój nr 201.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – data zamieszczenia 29.10.2014 r.