Biuletyn Informacji Publicznej

Tarnowski Organizator Komunalny

Tarnowski Organizator Komunalny
przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej ZDiK

Tarnowski Organizator Komunalny

Tarnowski Organizator Komunalny

TOK - 271/16/2014

2014-09-03

Tarnów: Świadczenie usług w ramach akcji informacyjno – edukacyjnej pod nazwą Płacę i wymagam w związku z realizacją projektu pn. Opracowanie kompleksowego planu gospodarki odpadami dla subregionu tarnowskiego wybranego do realizacji w ramach konkursu dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego oraz zrzeszeń jednostek samorządu terytorialnego na działania wspierające podnoszenie dostępności, jakości i efektywności usług publicznych, ogłoszonego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013
Numer ogłoszenia: 293370 – 2014; data zamieszczenia: 03.09.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES:Tarnowski Organizator Komunalny , ul. Bernardyńska 24, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 14 6883100; 6883101, faks 14 6883115.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.tok.tarnow.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług w ramach akcji informacyjno – edukacyjnej pod nazwą Płacę i wymagam w związku z realizacją projektu pn. Opracowanie kompleksowego planu gospodarki odpadami dla subregionu tarnowskiego wybranego do realizacji w ramach konkursu dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego oraz zrzeszeń jednostek samorządu terytorialnego na działania wspierające podnoszenie dostępności, jakości i efektywności usług publicznych, ogłoszonego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Świadczenie usług w ramach akcji informacyjno – edukacyjnej pod nazwą Płacę i wymagam w związku z realizacją projektu pn. Opracowanie kompleksowego planu gospodarki odpadami dla subregionu tarnowskiego wybranego do realizacji w ramach konkursu dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego oraz zrzeszeń jednostek samorządu terytorialnego na działania wspierające podnoszenie dostępności, jakości i efektywności usług publicznych, ogłoszonego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013. Świadczenie ww. usług obejmuje w szczególności świadczenie usług w zakresie opracowania merytorycznego, projektu, druku i dostawy ulotek (36000 szt.) i plakatów (360 szt.) oraz świadczenie usług w zakresie przygotowania trzech opracowań tekstowo – graficznych oraz ich emisji jako cykl trzech artykułów różnej treści pod nazwą Płacę i wymagam.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.82.25.00-7, 79.34.22.00-5, 79.82.30.00-9, 79.82.23.00-5, 79.82.40.00-5, 79.97.00.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 60.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu w oryginale pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Kilku wykonawców może złożyć ofertę wspólną. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu wspólnie lub reprezentowania w postępowaniu i zawarcia wspólnie umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców występujących w postępowaniu wspólnie powinien jednoznacznie określać: kto został ustanowiony pełnomocnikiem, wykonawców, którzy ubiegając się o zamówienie ustanowili pełnomocnika, zakres umocowania, postępowanie, do którego pełnomocnictwo się odnosi. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Wykonawcy wystęujący wspólnie składają jedną ofertę, przy czym wymagane dokumenty i oświadczenia wskazane w pkt 4.2 tiret drugie oraz w pkt III 4.4 składa kazdy z wykonawców. Oświadczenia okreslone w pkt II 4. 2 tiret pierwsze skłąda każdy z członków konsorcjium lub Pełnomocnik w imeiniu konsorcjum. Wykonawcy składający wspólną ofertę ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie zobowiązania.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tok.tarnow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba zamawiającego: Tarnowski Organizator Komunalnlny, ul. Berrnardyńska 24, 33-100 Tarnów, pokój nr 201.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.09.2014 godzina 09:00, miejsce: siedziba zamawiającego: Tarnowski Organizator Komunalnlny, ul. Berrnardyńska 24, 33-100 Tarnów, pokój nr 201.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. Zamawiający nie przewiduje istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 w ramach działania 4.2 Wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami procesu realizacji NSRO w ramach Konkursu dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego oraz zrzeszeń jednostek samorządu terytorialnego na działania wspierające podnoszenie dostępności, jakości i efektywności usług publicznych ogłoszonego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: świadczenie usług w zakresie opracowania merytorycznego, projektu, druku i dostawy ulotek oraz plakatów.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie opracowania merytorycznego, projektu, druku i dostawy ulotek oraz plakatów w ramach akcji informacyjno – edukacyjnej pod nazwą Płacę i wymagam w związku z realizacją projektu pn. Opracowanie kompleksowego planu gospodarki odpadami dla subregionu tarnowskiego wybranego do realizacji w ramach konkursu dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego oraz zrzeszeń jednostek samorządu terytorialnego na działania wspierające podnoszenie dostępności, jakości i efektywności usług publicznych, ogłoszonego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013. Obejmuje w szczególności: Opracowanie merytoryczne, projekt, skład, łamanie oraz druk ulotek informacyjnych w ilości 36 000 sztuk w ramach akcji informacyjno – edukacyjnej pod nazwą Płacę i wymagam o prawach i obowiązkach właścicieli nieruchomości, stawkach i trybie uiszczania opłat, o następujących parametrach: format ulotki informacyjnej: A5 standard, kolor 4/4, papier kreda błysk 200 g/m2, uszlachetnienie – lakier dyspersyjny. Opracowanie merytoryczne, projekt, skład oraz druk plakatów w ilości 360 sztuk w ramach akcji edukacyjno-informacyjnej pod nazwą Płacę i wymagam o prawach i obowiązkach właścicieli nieruchomości, stawkach i trybie uiszczania opłat, o następujących parametrach: format plakatu A1, kolor 4/0, papier kreda błysk 170 g/m2, uszlachetnienie – lakier dyspersyjny.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.82.25.00-7, 79.34.22.00-5, 79.82.30.00-9, 79.82.23.00-5.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: świadczenie usług w zakresie przygotowania trzech opracowań tekstowo – graficznych oraz ich emisji jako cykl trzech artykułów różnej treści pod nazwą Płacę i wymagam.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie merytorycznego przygotowania trzech opracowań tekstowo – graficznych oraz ich emisji jako cykl trzech artykułów różnej treści pod nazwą Płacę i wymagam, na jedną stronę prasową każdy. Artykuły mają być zamieszczone w płatnej prasie lokalnej o nakładzie nie mniejszym niż 9 tysięcy egzemplarzy, ukazującej się co najmniej 1 raz w tygodniu, obejmującej swoim zasięgiem wszystkie gminy będące partnerami w projekcie tj.: Gmina Bolesław, Gmina Borzęcin, Gmina Brzesko, Gmina Ciężkowice, Gmina Czchów, Gmina Dąbrowa Tarnowska, Gmina Dębno, Gmina Drwinia, Gmina Gnojnik, Gmina Gręboszów, Gmina Iwkowa, Gmina Lisia Góra, Gmina Mędrzechów, Gmina Olesno, Gmina Pleśna, Gmina Radgoszcz, Gmina Radłów, Gmina Ryglice, Gmina Rzepiennik Strzyżewski, Gmina Skrzyszów, Gmina Szczucin, Gmina Szczurowa, Gmina Szerzyny, Gmina Tarnów, Gmina Tuchów, Gmina Wierzchosławice, Gmina Wietrzychowice, Gmina Wojnicz, Gmina Zakliczyn, Gmina Żabno w ramach akcji informacyjno – edukacyjnej, w związku z realizacją projektu pn. Opracowanie kompleksowego planu gospodarki odpadami dla subregionu tarnowskiego wybranego do realizacji w ramach konkursu dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego oraz zrzeszeń jednostek samorządu terytorialnego na działania wspierające podnoszenie dostępności, jakości i efektywności usług publicznych, ogłoszonego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.82.25.00-7, 79.34.22.00-5, 79.82.40.00-6, 79.97.00.00-4.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 60.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

UWAGA! – zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu!

Zmiana treści ogłoszenia zamówieniu na 

świadczenie usług w ramach akcji informacyjno – edukacyjnej pod nazwą Płacę i wymagam w związku z realizacją projektu pn. Opracowanie kompleksowego planu gospodarki odpadami dla subregionu tarnowskiego wybranego do realizacji w ramach konkursu dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego oraz zrzeszeń jednostek samorządu terytorialnego na działania wspierające podnoszenie dostępności, jakości i efektywności usług publicznych, ogłoszonego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013
(nr postępowania: TOK – 271/16/2014)

Na podstawie art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), Tarnowski Organizator Komunalny występujący jako Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług w ramach akcji informacyjno – edukacyjnej pod nazwą Płacę i wymagam w związku z realizacją projektu pn. Opracowanie kompleksowego planu gospodarki odpadami dla subregionu tarnowskiego wybranego do realizacji w ramach konkursu dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego oraz zrzeszeń jednostek samorządu terytorialnego na działania wspierające podnoszenie dostępności, jakości i efektywności usług publicznych, ogłoszonego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013, informuje, że zmianie ulega treść ogłoszenia o zamówieniu opublikowana w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 293370 – 2014 z dnia 03.09.2014 r.

ZMIANY W OGŁOSZENIU:

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  1. Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.1).

W ogłoszeniu jest: Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku.

W ogłoszeniu powinno być: Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie analizy treści i oświadczenia, o którym mowa w pkt III.4.1).

  1. Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2).

W ogłoszeniu jest: Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku.

W ogłoszeniu powinno być: Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie analizy treści i oświadczenia, o którym mowa w pkt III.4.1).

  1. Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.3).

W ogłoszeniu jest: Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku.

W ogłoszeniu powinno być: Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie analizy treści i oświadczenia, o którym mowa w pkt III.4.1).

  1. Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.4).

W ogłoszeniu jest: Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku.

W ogłoszeniu powinno być: Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie analizy treści i oświadczenia, o którym mowa w pkt III.4.1).

  1. Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.5).

W ogłoszeniu jest: Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku.

W ogłoszeniu powinno być: Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie analizy treści i oświadczenia, o którym mowa w pkt III.4.1).

  1. Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.6).

W ogłoszeniu jest: INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu w oryginale pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Kilku wykonawców może złożyć ofertę wspólną. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu wspólnie lub reprezentowania w postępowaniu i zawarcia wspólnie umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców występujących w postępowaniu wspólnie powinien jednoznacznie określać: kto został ustanowiony pełnomocnikiem, wykonawców, którzy ubiegając się o zamówienie ustanowili pełnomocnika, zakres umocowania, postępowanie, do którego pełnomocnictwo się odnosi. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Wykonawcy wystęujący wspólnie składają jedną ofertę, przy czym wymagane dokumenty i oświadczenia wskazane w pkt 4.2 tiret drugie oraz w pkt III 4.4 składa kazdy z wykonawców. Oświadczenia okreslone w pkt II 4. 2 tiret pierwsze skłąda każdy z członków konsorcjium lub Pełnomocnik w imeiniu konsorcjum. Wykonawcy składający wspólną ofertę ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie zobowiązania..

W ogłoszeniu powinno być: INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 1. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt III.4.3.1), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. 2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu w oryginale pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 3. Zakres zobowiązania podmiotu trzeciego winien bezspornie i jednoznacznie wskazywać na zakres zobowiązania podmiotu trzeciego, tj. określać czego konkretnie zobowiązanie dotyczy oraz w jaki sposób będzie ono wykonane, w tym jakiego okresu dotyczy. W sytuacji, gdy przedmiotem udzielenia są zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielania ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia, taki dokument powinien zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia. 4. Kilku wykonawców może złożyć ofertę wspólną. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu wspólnie lub reprezentowania w postępowaniu i zawarcia wspólnie umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców występujących w postępowaniu wspólnie powinno jednoznacznie określać: – kto został ustanowiony pełnomocnikiem, – wykonawców, którzy ubiegając się o zamówienie ustanowili pełnomocnika, – zakres umocowania, – postępowanie, do którego pełnomocnictwo się odnosi. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 6. Wykonawcy, o których mowa w pkt 4 składają jedną ofertę, przy czym wymagane dokumenty i oświadczenia wskazane w pkt III.4.2) tiret drugie oraz w pkt III.4.4) składa każdy z wykonawców. Oświadczenia określone w pkt III.4.1) oraz pkt III.4.2) tiret pierwsze składa każdy z członków konsorcjum lub Pełnomocnik w imieniu konsorcjum. 7. Wykonawcy składający wspólną ofertę ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie zobowiązania.

 II.2) Tekst, który należy dodać:

Miejsce, w którym należy dodać tekst: III.1).

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium.

Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu (TOK – 271/16/2014) – data zamieszczenia 04.09.2014 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (TOK – 271/16/2014) – data zamieszczenia 22.09.2014 r.

Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej 1 części zamówienia (TOK – 271/16/2014) – data zamieszczenia 02.10.2014 r.