Biuletyn Informacji Publicznej

Tarnowski Organizator Komunalny

Tarnowski Organizator Komunalny
przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej ZDiK

Tarnowski Organizator Komunalny

Tarnowski Organizator Komunalny

TOK - 271/1/2014

2014-02-04

Tarnów: Świadczenie usług w zakresie przygotowania scenariusza oraz realizacji materiału filmowego pn. Dobre praktyki w Europie w związku z realizacją projektu pn. Opracowanie kompleksowego planu gospodarki odpadami dla subregionu tarnowskiego
Numer ogłoszenia: 21841 – 2014; data zamieszczenia: 04.02.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Tarnowski Organizator Komunalny , ul. Bernardyńska 24, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 14 6888630, 6888631, faks 14 6888631.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.tok.tarnow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług w zakresie przygotowania scenariusza oraz realizacji materiału filmowego pn. Dobre praktyki w Europie w związku z realizacją projektu pn. Opracowanie kompleksowego planu gospodarki odpadami dla subregionu tarnowskiego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Świadczenie usług w zakresie przygotowania scenariusza oraz realizacji materiału filmowego pn. Dobre praktyki w Europie w związku z realizacją projektu pn. Opracowanie kompleksowego planu gospodarki odpadami dla subregionu tarnowskiego wybranego do realizacji w ramach konkursu dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego oraz zrzeszeń jednostek samorządu terytorialnego na działania wspierające podnoszenie dostępności, jakości i efektywności usług publicznych, ogłoszonego przez Ministra Rozwoju regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013. Świadczenie ww. usług obejmuje w szczególności świadczenie usług w zakresie przygotowania i realizacji 20 minutowego filmu dokumentalnego pod nazwą Dobre praktyki w Europie w tym przygotowanie scenariusza, realizacja materiału filmowego w technice full HD, tłumaczenie, montaż, przygotowanie materiału na nośniku DVD w ilości 32 szt..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92.11.12.00-4, 92.11.12.50-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.05.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, świadczyli należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych świadczą należycie usługi polegające na wyprodukowaniu minimum 2 filmów dokumentalnych trwających nie mniej niż 10 minut i nie więcej niż 30 minut każdy. Jeżeli Wykonawca w przetargu polega na zasobach innego podmiotu w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia (niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków): – podmiot ten musi uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, ponadto z dowodów musi wynikać, że usługi wykonane lub wykonywane przez ten podmiot zostały wykonane lub są wykonywane należycie, – zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami – w szczególności przedstawia w tym celu w oryginale pisemne zobowiązanie tego/tych podmiotu/ów do oddania mu do dyspozycji wiedzy i doświadczenia jak wskazano wyżej, na okres korzystania przy wykonywaniu zamówienia. W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku wykonawcy muszą dostarczyć: a. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu według wzoru określonego w załączniku do SIWZ; b. wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych usług (zgodnie z zapisami SIWZ) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, według wzoru określonego w załączniku do SIWZ wraz z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

 III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku

  III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu w oryginale pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Kilku wykonawców może złożyć ofertę wspólną. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu wspólnie lub reprezentowania w postępowaniu i zawarcia wspólnie umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania wykonawców występujących w postępowaniu wspólnie powinien jednoznacznie określać: – kto został ustanowiony pełnomocnikiem, – wykonawców, którzy ubiegając się o zamówienie ustanowili pełnomocnika, – zakres umocowania, – postępowanie, do którego pełnomocnictwo się odnosi. Dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnika należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Wykonawcy występujący wspólnie składają jedną ofertę, przy czym wymagane dokumenty i oświadczenia wskazane w pkt III.4.2 tiret drugie oraz w pkt III.4.4 składa każdy z wykonawców. Oświadczenia określone w pkt III.4.1 oraz III.4.2 tiret pierwsze składa każdy z członków konsorcjum lub Pełnomocnik w imieniu konsorcjum. Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia zostanie spełniony przez konsorcjum w przypadku, gdy jeden z członków konsorcjum spełni warunek, bądź warunek zostanie spełniony łącznie. Wykonawcy składający wspólną ofertę ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie zobowiązania.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tok.tarnow.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba zamawiającego: Tarnowski Organizator Komunalny, ul. Bernardyńska 24, 33-100 Tarnów, pokój nr 201.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.02.2014 godzina 10:00, miejsce: siedziba zamawiającego: Tarnowski Organizator Komunalny, ul. Bernardyńska 24, 33-100 Tarnów, pokój nr 201.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. Zamawiający nie przewiduje istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 w ramach działania 4.2 Wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami procesu realizacji NSRO w ramach Konkursu dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego oraz zrzeszeń jednostek samorządu terytorialnego na działania wspierające podnoszenie dostępności, jakości i efektywności usług publicznych ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


UWAGA! Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu – na podstawie art. 12 a ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych zamawiający informuje o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu w związku ze zmianą treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Szczegóły zmiany znajdują się w ogłoszeniu (data zamieszczenia 11.02.2014 r.)

UWAGA! Ponadto na podstawie art. 12a ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 18 lutego 2014 r. do godz 1000. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 lutego 2014 r. o godz. 1005.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – data zamieszczenia 03.03.2014 r.