Inwestycje z dofinansowań

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Tytuł projektu: "Remont drogi powiatowej nr 1356K (ul. Krakowska) od km 1+491,70 do km 1+931,73"

Źródło dofinansowania: środki z Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

Wartość dofinansowania: 1 394 293,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 3 271 056,25 zł

Remont obejmował wykonanie nowej nawierzchni jezdni drogi wraz z podbudową oraz ciągów pieszych i pieszo-rowerowych wzdłuż drogi z kostki brukowej. Wymianie poddane zostały również krawężniki i wpusty uliczne, a także odwodnienie drogi.

Tytuł projektu: "Remont drogi gminnej nr 200878K odcinek I w km od 0+000 do km 0+572 i odcinek II w km od 0+595 do km 0+625 (ul. Krasińskiego) w Tarnowie, Miasto Tarnów"

Źródło dofinansowania: środki z Państwowego Funduszu Celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Wartość dofinansowania: 923 620,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 2 577 520,85 zł

Inwestycja położona w centralnej części miasta Tarnowa, pomiędzy ulicami Szujskiego i Krakowskiej. Prace będą polegały na remoncie istniejącej - zniszczonej nawierzchni drogi wraz z podbudową oraz ciągów pieszych wzdłuż drogi.

Tytuł projektu: "Remont drogi gminnej nr 200974K odcinek I w km od 0+006,00 do km 0+234,65 i odcinek II w km od 0+278,40 do km 0+750,10 (ul. Nowy Świat) w Tarnowie, Miasto Tarnów"

Źródło dofinansowania: środki z Państwowego Funduszu Celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Wartość dofinansowania: 1 065 436,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 2 241 106,18 zł

Inwestycja polega na remoncie istniejącej - zniszczonej nawierzchni drogi wraz z podbudową oraz ciągów pieszych wzdłuż drogi. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu zarówno kierowców jak i pieszych. Długość remontowanego odcinka drogi to ok 750 m.

Tytuł projektu: "Budowa drogi gminnej 201099K w km od 0+002,80 do km 0+620,60 (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1352K w km 0+906,05) w miejscowości Tarnów (ul. Pasterska w Tarnowie), Miasto Tarnów"

Źródło dofinansowania: środki z Państwowego Funduszu Celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Wartość dofinansowania: 3 077 832,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 6 649 741,83 zł

Głównym zadaniem inwestycji jest poprawne skomunikowanie terenu oraz poprawa bezpieczeństwa i komfortu uczestników ruchu drogowego. Inwestycja obejmuje rozbudowę jezdni, budowę ciągów rowerowych, pieszych, budowę zatok autobusowych, poprawę geometrii drogi, przebudowę zjazdów indywidualnych publicznych, przebudowę i rozbudowę skrzyżowań z drogami poprzecznymi, budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę i zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia terenu oraz budowę oświetlenia ulicznego.

Tytuł projektu: "Remont drogi powiatowej nr 1363K od km 1+018,60 do km 1+358,60 (ul. Romanowicza w Tarnowie)"

Źródło dofinansowania: środki z Państwowego Funduszu Celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Wartość dofinansowania: 415 724,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 721 053,97 zł

Remont obejmował wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej jezdni z betonu asfaltowego na odc. ok. 340 mb pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Kasprowicza i ul. Jastruna wraz remontem chodnika i zatoki postojowej po południowej stronie. Nawierzchnia chodnika po stronie północnej została przebrukowana.

Tytuł projektu: "Rozbudowa drogi gminnej 201077K ul. Równoległej w Tarnowie w km od 0+000,00 do 0+546,82 (sięgacz 1 w km od 0+000,00 do 0+069; sięgacz 2 w km od 0+000,00 do 0+090; skrzyżowanie z drogą gminną nr 200742K ul. Daleka w km 0+535,32), Miasto Tarnów"

Źródło dofinansowania: środki z Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

Wartość dofinansowania: 1 766 097,51 zł

Całkowita wartość inwestycji: 3 982 532,00 zł

Inwestycja obejmuje rozbudowę drogi wraz z budową ciągu pieszego; przebudowę zjazdów indywidulanych i publicznych oraz dojść do posesji; budowę kanalizacji deszczowej; przebudowę kanalizacji sanitarnej; przebudowę i zabezpieczenie sieci wodociągowej, gazowej, elektroenergetycznej, teletechnicznej; budowę, przebudowę i rozbiórkę oświetlenia ulicznego oraz budowę kanału technologicznego.

Tytuł projektu: "Remont drogi gminnej nr 201115K (ul. Sportowa) od km 0+014 - 0+582 w Tarnowie, Miasto Tarnów"

Źródło dofinansowania: środki z Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

Wartość dofinansowania: 700 136,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 4 273 410,61 zł

Zakres zadania obejmował remont jezdni, zjazdów i chodników; przebudowę i zabezpieczenie sieci wodociągowej i gazowej, zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej, wyposażenie drogi w kanał technologiczny, wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z odprowadzeniem wód opadowych do koryta Starego Wątoku.

Tytuł projektu: "Przebudowa drogi gminnej nr 201149K (ul. Śliwkowa) na odc. I 0+000,00 - 0+242,42 km; odc. II 0+000,00 - 0+079,70 km; odc. III 0+000,00  - 0+075,51 km w Tarnowie, Miasto Tarnów"

Źródło dofinansowania: środki z Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

Wartość dofinansowania: 348 470,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 744 581,47 zł

Zakres zadania obejmował przebudowę 3 odcinków ul. Śliwkowej; przebudowę zjazdów indywidulanych oraz skrzyżowań; rozbiórkę ogrodzenia; budowę kanalizacji deszczowej; przebudowę wodociągu, sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej, przebudowę i zabezpieczenie infrastruktury teletechnicznej.

Tytuł projektu: "Remont drogi gminnej nr 201186K od km 0+122,00 do km 0+318,00 (ul. Warsztatowa w Tarnowie), Miasto Tarnów"

Źródło dofinansowania: środki z Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Rozwoju Dróg

Wartość dofinansowania: 357 879,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 598 630,55 zł

Remont obejmował wykonanie nowej asfaltowej nawierzchni jezdni wraz z wymianą podbudowy na odc. ok. 200 mb pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Krakowską i ul. Sportową oraz remont chodników i zjazdów.

Tytuł projektu: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1356K w km od 0+842,00 do km 1+431,00- odcinek 1 ul. Braci Saków w km od 0+000,00 do km 0+452,25, odcinek 2 ul. Okrężna w km 0+000,00 do km 0+137,26, budowa skrzyżowania o ruchu okrężnym z drogą powiatową nr 1357K w km 0+979,00- odcinek 3 ul. Braci Saków w km od 0+000,00 do km 0+114,82 wraz z budową oświetlenia ulicznego, kanału technologicznego, kanalizacji deszczowej i przebudową niezbędnej infrastruktury w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów”

Źródło dofinansowania: środki z Państwowego Funduszu Celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Wartość dofinansowania: 6 171 259,91 zł

Całkowita wartość inwestycji: 23 360 315,52 zł

Głównym zadaniem inwestycji jest poprawne skomunikowanie terenu oraz poprawa bezpieczeństwa i komfortu uczestników ruchu drogowego. Zadanie polegać będzie na rozbudowie ul. Braci Saków wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ul. Okrężna – Braci Saków wraz z budową oświetlenia ulicznego, kanału technologicznego, kanalizacji deszczowej i przebudową niezbędnej infrastruktury.

Tytuł projektu: "Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 3+554 do 3+584 (w tym przejście dla pieszych w km 3+569 ul. Krakowska) w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów"

Źródło dofinansowania: środki z Państwowego Funduszu Celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Wartość dofinansowania: 23 143,00 zł zł

Całkowita wartość inwestycji: 47 387,85 zł

Zadanie obejmuje: przeprowadzenie prac mających na celu przygotowanie terenu pod instalowanie urządzeń oświetlenia ulicznego wraz z budową sieci, malowanie przejścia i oznakowanie.


Tytuł projektu: "Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 1+177 do 1+237 (w tym przejście dla pieszych w km 1+207 ul. Orkana) w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów"

Źródło dofinansowania: środki z Państwowego Funduszu Celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Wartość dofinansowania: 28 103,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 50 727,52 zł

Zadanie obejmuje: przeprowadzenie prac mających na celu przygotowanie terenu pod instalowanie urządzeń oświetlenia ulicznego wraz z budową sieci, malowanie przejścia i oznakowanie.


Tytuł projektu: "Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 1+311 do 1+341 (w tym przejście dla pieszych w km 1+326 ul. Orkana ) w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów"

Źródło dofinansowania: środki z Państwowego Funduszu Celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Wartość dofinansowania: 33 266,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 57 027,14 zł

Zadanie obejmuje: przeprowadzenie prac mających na celu przygotowanie terenu pod instalowanie urządzeń oświetlenia ulicznego wraz z budową sieci, malowanie przejścia i oznakowanie.


Tytuł projektu: "Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 0+590 do km 0+630 (w tym przejście dla pieszych w km 0+610 ul. Słoneczna) w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów"

Źródło dofinansowania: środki z Państwowego Funduszu Celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Wartość dofinansowania: 69 449,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 104 770,17 zł

Zadanie obejmuje: przeprowadzenie prac mających na celu przygotowanie terenu pod instalowanie urządzeń oświetlenia ulicznego wraz z budową sieci, malowanie przejścia i oznakowanie.


Tytuł projektu: "Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania na skrzyżowaniu ul. Słowackiego w km 2+015 w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów"

Źródło dofinansowania: środki z Państwowego Funduszu Celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Wartość dofinansowania: 61 368,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 97 128,49 zł

Zadanie obejmuje: przeprowadzenie prac mających na celu przygotowanie terenu pod instalowanie urządzeń oświetlenia ulicznego wraz z budową sieci, malowanie przejścia i oznakowanie.


Tytuł projektu: "Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 0+195 do 0+214 (w tym przejście dla pieszych w km 0+205 al. M.B. Fatimskiej) w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów"

Źródło dofinansowania: środki z Państwowego Funduszu Celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Wartość dofinansowania: 22 521,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 39 959,00 zł

Zadanie obejmuje: przeprowadzenie prac mających na celu przygotowanie terenu pod instalowanie urządzeń oświetlenia ulicznego wraz z budową sieci, malowanie przejścia i oznakowanie.


Tytuł projektu: "Remont drogi powiatowej nr 1356K (ul. Krakowska) od km 1+491,70 do km 1+931,73"

Źródło dofinansowania: środki z Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

Wartość dofinansowania: 1 394 293,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 3 271 056,25 zł

Remont obejmował wykonanie nowej nawierzchni jezdni drogi wraz z podbudową oraz ciągów pieszych i pieszo-rowerowych wzdłuż drogi z kostki brukowej. Wymianie poddane zostały również krawężniki i wpusty uliczne, a także odwodnienie drogi.

Tytuł projektu: "Remont drogi gminnej nr 200878K odcinek I w km od 0+000 do km 0+572 i odcinek II w km od 0+595 do km 0+625 (ul. Krasińskiego) w Tarnowie, Miasto Tarnów"

Źródło dofinansowania: środki z Państwowego Funduszu Celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Wartość dofinansowania: 923 620,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 2 577 520,85 zł

Inwestycja położona w centralnej części miasta Tarnowa, pomiędzy ulicami Szujskiego i Krakowskiej. Prace będą polegały na remoncie istniejącej - zniszczonej nawierzchni drogi wraz z podbudową oraz ciągów pieszych wzdłuż drogi.

Tytuł projektu: "Remont drogi gminnej nr 200974K odcinek I w km od 0+006,00 do km 0+234,65 i odcinek II w km od 0+278,40 do km 0+750,10 (ul. Nowy Świat) w Tarnowie, Miasto Tarnów"

Źródło dofinansowania: środki z Państwowego Funduszu Celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Wartość dofinansowania: 1 065 436,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 2 241 106,18 zł

Inwestycja polega na remoncie istniejącej - zniszczonej nawierzchni drogi wraz z podbudową oraz ciągów pieszych wzdłuż drogi. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu zarówno kierowców jak i pieszych. Długość remontowanego odcinka drogi to ok 750 m.

Tytuł projektu: "Budowa drogi gminnej 201099K w km od 0+002,80 do km 0+620,60 (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1352K w km 0+906,05) w miejscowości Tarnów (ul. Pasterska w Tarnowie), Miasto Tarnów"

Źródło dofinansowania: środki z Państwowego Funduszu Celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Wartość dofinansowania: 3 077 832,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 6 649 741,83 zł

Głównym zadaniem inwestycji jest poprawne skomunikowanie terenu oraz poprawa bezpieczeństwa i komfortu uczestników ruchu drogowego. Inwestycja obejmuje rozbudowę jezdni, budowę ciągów rowerowych, pieszych, budowę zatok autobusowych, poprawę geometrii drogi, przebudowę zjazdów indywidualnych publicznych, przebudowę i rozbudowę skrzyżowań z drogami poprzecznymi, budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę i zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia terenu oraz budowę oświetlenia ulicznego.

Tytuł projektu: "Remont drogi powiatowej nr 1363K od km 1+018,60 do km 1+358,60 (ul. Romanowicza w Tarnowie)"

Źródło dofinansowania: środki z Państwowego Funduszu Celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Wartość dofinansowania: 415 724,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 721 053,97 zł

Remont obejmował wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej jezdni z betonu asfaltowego na odc. ok. 340 mb pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Kasprowicza i ul. Jastruna wraz remontem chodnika i zatoki postojowej po południowej stronie. Nawierzchnia chodnika po stronie północnej została przebrukowana.

Tytuł projektu: "Rozbudowa drogi gminnej 201077K ul. Równoległej w Tarnowie w km od 0+000,00 do 0+546,82 (sięgacz 1 w km od 0+000,00 do 0+069; sięgacz 2 w km od 0+000,00 do 0+090; skrzyżowanie z drogą gminną nr 200742K ul. Daleka w km 0+535,32), Miasto Tarnów"

Źródło dofinansowania: środki z Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

Wartość dofinansowania: 1 766 097,51 zł

Całkowita wartość inwestycji: 3 982 532,00 zł

Inwestycja obejmuje rozbudowę drogi wraz z budową ciągu pieszego; przebudowę zjazdów indywidulanych i publicznych oraz dojść do posesji; budowę kanalizacji deszczowej; przebudowę kanalizacji sanitarnej; przebudowę i zabezpieczenie sieci wodociągowej, gazowej, elektroenergetycznej, teletechnicznej; budowę, przebudowę i rozbiórkę oświetlenia ulicznego oraz budowę kanału technologicznego.

Tytuł projektu: "Remont drogi gminnej nr 201115K (ul. Sportowa) od km 0+014 - 0+582 w Tarnowie, Miasto Tarnów"

Źródło dofinansowania: środki z Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

Wartość dofinansowania: 700 136,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 4 273 410,61 zł

Zakres zadania obejmował remont jezdni, zjazdów i chodników; przebudowę i zabezpieczenie sieci wodociągowej i gazowej, zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej, wyposażenie drogi w kanał technologiczny, wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z odprowadzeniem wód opadowych do koryta Starego Wątoku.

Tytuł projektu: "Przebudowa drogi gminnej nr 201149K (ul. Śliwkowa) na odc. I 0+000,00 - 0+242,42 km; odc. II 0+000,00 - 0+079,70 km; odc. III 0+000,00  - 0+075,51 km w Tarnowie, Miasto Tarnów"

Źródło dofinansowania: środki z Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

Wartość dofinansowania: 348 470,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 744 581,47 zł

Zakres zadania obejmował przebudowę 3 odcinków ul. Śliwkowej; przebudowę zjazdów indywidulanych oraz skrzyżowań; rozbiórkę ogrodzenia; budowę kanalizacji deszczowej; przebudowę wodociągu, sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej, przebudowę i zabezpieczenie infrastruktury teletechnicznej.

Tytuł projektu: "Remont drogi gminnej nr 201186K od km 0+122,00 do km 0+318,00 (ul. Warsztatowa w Tarnowie), Miasto Tarnów"

Źródło dofinansowania: środki z Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Rozwoju Dróg

Wartość dofinansowania: 357 879,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 598 630,55 zł

Remont obejmował wykonanie nowej asfaltowej nawierzchni jezdni wraz z wymianą podbudowy na odc. ok. 200 mb pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Krakowską i ul. Sportową oraz remont chodników i zjazdów.

Tytuł projektu: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1356K w km od 0+842,00 do km 1+431,00- odcinek 1 ul. Braci Saków w km od 0+000,00 do km 0+452,25, odcinek 2 ul. Okrężna w km 0+000,00 do km 0+137,26, budowa skrzyżowania o ruchu okrężnym z drogą powiatową nr 1357K w km 0+979,00- odcinek 3 ul. Braci Saków w km od 0+000,00 do km 0+114,82 wraz z budową oświetlenia ulicznego, kanału technologicznego, kanalizacji deszczowej i przebudową niezbędnej infrastruktury w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów”

Źródło dofinansowania: środki z Państwowego Funduszu Celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Wartość dofinansowania: 6 171 259,91 zł

Całkowita wartość inwestycji: 23 360 315,52 zł

Głównym zadaniem inwestycji jest poprawne skomunikowanie terenu oraz poprawa bezpieczeństwa i komfortu uczestników ruchu drogowego. Zadanie polegać będzie na rozbudowie ul. Braci Saków wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ul. Okrężna – Braci Saków wraz z budową oświetlenia ulicznego, kanału technologicznego, kanalizacji deszczowej i przebudową niezbędnej infrastruktury.

Tytuł projektu: "Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 3+554 do 3+584 (w tym przejście dla pieszych w km 3+569 ul. Krakowska) w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów"

Źródło dofinansowania: środki z Państwowego Funduszu Celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Wartość dofinansowania: 23 143,00 zł zł

Całkowita wartość inwestycji: 47 387,85 zł

Zadanie obejmuje: przeprowadzenie prac mających na celu przygotowanie terenu pod instalowanie urządzeń oświetlenia ulicznego wraz z budową sieci, malowanie przejścia i oznakowanie.


Tytuł projektu: "Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 1+177 do 1+237 (w tym przejście dla pieszych w km 1+207 ul. Orkana) w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów"

Źródło dofinansowania: środki z Państwowego Funduszu Celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Wartość dofinansowania: 28 103,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 50 727,52 zł

Zadanie obejmuje: przeprowadzenie prac mających na celu przygotowanie terenu pod instalowanie urządzeń oświetlenia ulicznego wraz z budową sieci, malowanie przejścia i oznakowanie.


Tytuł projektu: "Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 1+311 do 1+341 (w tym przejście dla pieszych w km 1+326 ul. Orkana ) w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów"

Źródło dofinansowania: środki z Państwowego Funduszu Celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Wartość dofinansowania: 33 266,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 57 027,14 zł

Zadanie obejmuje: przeprowadzenie prac mających na celu przygotowanie terenu pod instalowanie urządzeń oświetlenia ulicznego wraz z budową sieci, malowanie przejścia i oznakowanie.


Tytuł projektu: "Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 0+590 do km 0+630 (w tym przejście dla pieszych w km 0+610 ul. Słoneczna) w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów"

Źródło dofinansowania: środki z Państwowego Funduszu Celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Wartość dofinansowania: 69 449,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 104 770,17 zł

Zadanie obejmuje: przeprowadzenie prac mających na celu przygotowanie terenu pod instalowanie urządzeń oświetlenia ulicznego wraz z budową sieci, malowanie przejścia i oznakowanie.


Tytuł projektu: "Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania na skrzyżowaniu ul. Słowackiego w km 2+015 w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów"

Źródło dofinansowania: środki z Państwowego Funduszu Celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Wartość dofinansowania: 61 368,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 97 128,49 zł

Zadanie obejmuje: przeprowadzenie prac mających na celu przygotowanie terenu pod instalowanie urządzeń oświetlenia ulicznego wraz z budową sieci, malowanie przejścia i oznakowanie.


Tytuł projektu: "Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 0+195 do 0+214 (w tym przejście dla pieszych w km 0+205 al. M.B. Fatimskiej) w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów"

Źródło dofinansowania: środki z Państwowego Funduszu Celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Wartość dofinansowania: 22 521,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 39 959,00 zł

Zadanie obejmuje: przeprowadzenie prac mających na celu przygotowanie terenu pod instalowanie urządzeń oświetlenia ulicznego wraz z budową sieci, malowanie przejścia i oznakowanie.


Program Operacyjny Pomoc Techniczna

Gmina Miasta Tarnowa realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gminy Miasta Tarnowa”.

„Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gminy Miasta Tarnowa” jest dokumentem sporządzonym zgodnie z wytycznymi unijnymi – Fundusze Europejskie w ramach wsparcia rozwoju miast POPT, z podejściem partycypacyjnym, określającym wizję, cel oraz plan działań ukierunkowany na zrównoważony i zintegrowany rozwój wszystkich środków transportu w Tarnowie. Dokument ten stanowić będzie podstawę do podjęcia działań wdrożeniowych w nim zawartych, które podlegać będą monitoringowi pod kątem skuteczności w realizacji celów określonych przez PZMM.

Dofinansowanie projektu z UE: 184 595,43 zł

Całkowita wartość inwestycji: 186 690,00 zł

Norweski Mechanizm Finansowy

Gmina Miasta Tarnowa - Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie realizuje projekt dofinansowany ze środków
Narodowego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 pn. ”Tarnów - Nowe Spojrzenie”

W ramach przedmiotowego projektu Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie realizować będzie następujące zadania:

– „Modernizacja przestrzeni publicznej – woonerfy w Tarnowie – dokumentacja”: przygotowanie przedmiotowej dokumentacji wymaganej do realizacji zadania.

– „Modernizacja przestrzeni publicznej – woonerfy w Tarnowie – realizacja”: realizacja zadania na podstawie przygotowanej dokumentacji, odzyskanie przestrzeni publicznych dla pieszych uczestników ruchu drogowego, działania w zakresie infrastruktury drogowej, zagospodarowanie elementami małej architektury i zieleni.

– „Modernizacja przestrzeni publicznej – woonerfy w Tarnowie – realizacja, dostępność”: poprawa/budowa nowej nawierzchni komunikacyjnej na ciągach pieszych oraz z kostki integracyjnej przed przejściem/ na przystanku, obniżenie krawężników na przejściach, lepsze oznakowanie przejścia dla pieszych/przystanków w kontrastowym kolorze w ścisłym Centrum miasta

– „Samodzielne dziecko w drodze do szkoły i domu – część inwestycyjna” realizacja/wdrożenie rozwiązań zapewniających poprawę bezpieczeństwa drogowego na ulicy Orkana (droga uczniów ze szkoły nr 9 w Tarnowie) – budowa „peronu”, tj. bezpiecznego chodnika przy ul. Orkana wraz z zadaszonym przystankiem autobusowym oraz organizacją dla pieszych – pomalowanie pasów na ulicy i wykonaniem oświetlenia.

Łączna kwota dofinansowania wynosi 272 187,69 zł

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Gmina Miasta Tarnowa realizuje projekty dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Otrzymana kwota dofinansowania wynosi: 9 420 461,00 zł.

Przy wsparciu z powyższego dofinansowania Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie realizuje następujące zadania:

  1. „Remont ul. Franciszkańskiej Etap II” W związku z realizacją zadania zostały przeprowadzone prace rozbiórkowe istniejącej nawierzchni i chodnika wraz z warstwami konstrukcyjnymi podbudowy. Podczas realizacji zadania wybudowano kanalizację deszczową i sanitarną, wykonano nowe warstwy konstrukcyjne podbudowy jezdni i chodnika oraz położono nawierzchnię jezdni, do której wykorzystano, po wcześniejszym oczyszczeniu, otoczaka z rozbiórki istniejącej nawierzchni zgodnie z wymogami WUOZ.  Wykonano również obramowanie jezdni, chodniki oraz zjazdy do posesji.
  2. „Modernizacja ul. Piłsudskiego od ul. Kopernika do ul. Mickiewicza”- W związku z realizacją zadania wyremontowano odcinek ul. Piłsudskiego wzdłuż seminarium czyli do skrzyżowania z ul. Kopernika. Wykonano kompleksowy remont jezdni oraz zatok postojowych. Całość nawierzchni została wykonana z kostki kamiennej uprzednio rozebranej i oczyszczonej. Odtworzone zostały również zieleńce i trawniki, a także nasadzono nowe drzewa wzdłuż ulicy.
  3. „Przebudowa kanalizacji deszczowej na ul. Czarna Droga” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulic: Równoległej i Pasterskiej wraz z kolektorem odwadniającym w ulicy Czarna Droga, Równoległa i Pasterska”- Zadanie obejmuje przebudowę kanalizacji deszczowej na odcinku między ul. Pasterską a ul. Równoległą o długości 190 m.
  4. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1373K ul. Szkotnik w Tarnowie w km 0+005,85 do 0+421,11 oraz przebudowa skrzyżowania ulic Szkotnik i Szujskiego oraz ulic Szkotnik, Mościckiego i Sikorskiego w Tarnowie wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, kanału technologicznego i przebudową niezbędnej infrastrukturyW ramach realizacji zadania przebudowane zostanie skrzyżowanie ulic Szkotnik i Szujskiego oraz ulic Szkotnik, Mościckiego i Sikorskiego wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, kanału technologicznego i przebudową niezbędnej infrastruktury. Dzięki temu poprawi się bezpieczeństwo i komfort uczestników ruchu drogowego oraz płynność ruchu.
  5. Rozbudowa węzła komunikacyjnego wraz z drogami dojazdowymi w rejonie Owintaru – etap I i etap II – wykonana została dokumentacja dla potrzeb realizacji zadania.