Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji

Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zdik.tarnow.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego zdik.tarnow.pl.

Dane teleadresowe jednostki: Telefon: +48 14 6883100 Fax: +48 14 6883115 E-mail: zdik@zdik.tarnow.pl Adres korespondencyjny: ul. Bernardyńska 24, 33-100 TarnówData publikacji strony internetowej: 2020-08-01Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-22

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Ułatwienia na stronie internetowej

Strona internetowa zdik.tarnow.pl posiada następujące ułatwienia:Wygląd i tekst1. Udostępniono mechanizm ułatwiający przeglądanie treści przez osoby niedowidzące, który umożliwia:
  • zmianę rozmiaru czcionki oraz odstępów w tekście;
  • zmianę kontrastu;
  • podświetlenie linków;
  • zmianę rozmiaru kursora.
2. Obrazki i grafiki prezentacyjne zawierają atrybuty alt z opisem. Obrazki czysto dekoracyjne zawierają pusty atrybut alt.Skróty klawiaturoweNa stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.Przystosowanie do urządzeń mobilnychStronę serwisu z łatwością można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak tablety, palmtopy, telefony komórkowe.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-09-23Samoocena

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Piotr Fido e-mail: p.fido@zdik.tarnow.pl Telefon: 14 688 31 00

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Przy ul. Bernardyńskiej 24.